Výročná členská schôdza ZO SZV.

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica
ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica Telefón: 0903711366, 0907 711 360
e-mail: stmlynarcik@gmail.com. V Banskej Štiavnici 22.01.2020
Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici
(dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)
Obežník č. 1/2020

 1. POZVÁNKA:
  Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu. Výročná členská schôdza „ ďalej len VČS“ sa bude konať dňa 14. februára 2020 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná. Na výročnú členskú schôdzu výbor ZO pozýva aj včelárov nečlenov ZO a hostí.

  Návrh programu na VČS
 2. Otvorenie a oboznámenie s programom VČS
 3. Voľba – mandátovej komisie
 • návrhovej komisie
 • overovateľov zápisnice
 1. Hodnotiaca správa za rok 2019
 2. Program činnosti ZO SZV na rok 2020
 3. Správa o hospodárení za rok 2019, stav majetku ZO SZV a návrh rozpočtu na rok 2020
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 5. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády SR č. 337/2019 Z. z. a s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2019/2020
 6. Oboznámenie členov ZO so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok
  2019/2020 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. a priebeh jej plnenia
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2020
 8. Oboznámenie členov ZO s Vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver
  Na výročnej členskej schôdzi budú vyplatené dotácie za opeľovaciu činnosť a dotačné prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. za dotačný rok 2018/2019. Včelári si uhradia členské do SZV, ZO SZV, RZ SZV BBSK a príspevok do svojpomocného fondu. Vyplácanie dotačných prostriedkov a úhrada členského, bude prebiehať v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, od 14:00 hod preto je potrebné prísť na VČS na 14:00 hod., aby do začiatku VČS mohlo prebehnúť vyplatenie dotačných prostriedkov a schôdza začala načas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *