Obežník 1/2019

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica
ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .

V Banskej Štiavnici 27.01.2019

Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici
(dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)

Obežník č. 1/2019

 1. POZVÁNKA:
  Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu. Výročná členská schôdza „ďalej len VČS“ sa bude konať dňa 15. februára 2019 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná. Na výročnú členskú schôdzu výbor ZO pozýva aj včelárov nečlenov ZO a hostí.
  Návrh programu na VČS
 2. Otvorenie a oboznámenie s programom VČS
 3. Voľba – mandátovej komisie
 • návrhovej komisie
 • volebnej komisie
 • overovateľov zápisnice
 1. Hodnotiaca správa za rok 2018
 2. Program činnosti ZO SZV na rok 2019
 3. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018 (stav majetku ZO SZV)
 5. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády SR č. 135/2017 Z. z. a s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii
  a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2018/2019
 6. Oboznámenie členov ZO so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok
  2018/2019 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. a priebeh jej plnenia
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019
 8. Oboznámenie členov ZO s Vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 9. Diskusia
 10. Voľba funkcionárov ZO SZV
 11. Voľba delegáta a náhradníka na 12. Valné zhromaždenie SZV, ktoré sa bude konať 6.4.2019
 12. Informácia pre členov SZV k GDPR
 13. Schválenie uznesení
 14. Záver

Na výročnej členskej schôdzi budú vyplatené dotácie za opeľovaciu činnosť a dotačné
prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. za dotačný rok 2017/2018. Včelári si uhradia členské do SZV, ZO SZV, RZ SZV BBSK a príspevok do svojpomocného fondu. Včelári, ktorí si objednali časopis Včelár alebo Včelařství si uhradia predplatné. Vyplácanie dotačných prostriedkov, úhrada členského a predplatné časopisu, bude prebiehať v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, už od 13:30 hod (po výmene vosku za medzistienky).

 1. VÝMENY MEDZISTIENOK A NÁKUP VČELÁRSKYCH POTRIEB:
  Dňa 15 februára 2019 od 12:30 hod do 14:30 hod (nie neskoršie) pred budovou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, bude pán Daniel Valko – Výrobňa medzistienok Belá nad Cirochou, vymieňať medzistienky za vosk a v malom množstve aj voštiny. Cena výmeny za vosk – 1,50 €/kg, za voštiny – 1,90 €/kg a nákup medzistienok 13,00 €/kg. U pána Daniela Valka je možné si objednať aj rámiky – lipové, rámikovej mieri „B“ a „CS“ v cene 0,60 € a rámikovej mieri Langstroth v cene 0,60 € za rámikový prírez. Kto má záujem o nejaké špeciálne včelárske potreby, alebo vo väčšom množstve, ktoré si môže nájsť na webových
  včelárskych stránkach, je možné si ich objednať. Termín pre členov ZO na objednanie včelárskych komodít od Daniela Valka cez svojich dôverníkov je do 3.2.2019. Po tomto termíne si včelárske komodity budú členovia objednávať individuálne.
  Včelári, ktorí si objednajú výmenu alebo nákup medzistienok, rámikov, prípadne majú záujem o nejaké včelárske potreby, je potrebné si uvedené komodity vyzdvihnúť čím skôr v čase od 12:30 hod do 14:30 hod po tomto čase výmena a nákup včelárskych pomôcok už nebude prebiehať.

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *