POZVÁNKA

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu. Výročná členská schôdza
„ďalej len VČS“ sa bude konať dňa 24. februára 2023 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná. Na výročnú členskú schôdzu výbor ZO pozýva aj včelárov nečlenov ZO a hostí.

Návrh programu na VČS

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom VČS
 2. Voľba – mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Hodnotiaca správa za rok 2022
 4. Plán činnosti ZO SZV na rok 2023
 5. Správa o hospodárení za rok 2022, stav majetku ZO SZV
  a návrh rozpočtu na rok 2023
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2022
 7. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády SR č. 10/2023 Z. z. a s príručkou pre
  žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii
  a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2022/2023
 8. Oboznámenie členov ZO so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok
  2022/2023 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. a priebeh jej plnenia
 9. Návrh nákupu liečiv na rok 2023
 10. Oboznámenie členov ZO s Vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 11. Informáciu o konaní XIV. Valného zhromaždenia SZV v Gbeľanoch (Žilinský kraj)
  Informáciu o možnosti poskytnutia 2% pre SZV a ich čerpanie pre členov SZV
  Informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov rodinného včelárenia
  Informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov komerčného včelárenia
  Informáciu o možnosti kočovania do Štátnych lesov a Vojenských lesov SR a získania
  finančnej podpory
 12. Diskusia
 13. Správa mandátovej komisie
 14. Správa volebnej komisie Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV
 15. Voľby funkcionárov do výboru a voľba predsedu ZO SZV, delegáta a náhradníka
 16. Voľby funkcionárov do KRK a voľba predsedu KRK
 17. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z VČS
 18. Záver


  Vyplatenie dotácií a úhrada členského:
  Dotácie za opeľovaciu činnosť, dotačné prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019
  Z. z. za podporný rok 2021/2022 znížené o úhradu členského do SZV, ZO SZV, RZ SZV
  BBSK a príspevok do svojpomocného fondu, sa budú vyplácať prevodom na účty, ktoré si
  členovia ZO SZV Banská Štiavnica uviedli a potvrdili podpisom na informovanom súhlase.
  Členovia, ktorí majú zápornú hodnotu vo vyúčtovaní (nedoplatok – ktorý im bol oznámený
  prostredníctvom dôverníkov), môžu tento nedoplatok uhradiť hotovosťou u hospodárky Mgr.
  Zuzany Volčkovej 24.2.2023 na VČS, alebo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
  s dopredu dohodnutým termínom u Mgr. Zuzany Volčkovej na tel. čísle 0907 578 982.
  Nedoplatok je možné uhradiť aj prevodom na účet, ktoré je tiež potrebné nahlásiť Mgr.
  Zuzane Volčkovej na tel. čísle 0907 578 982. Bude Vám oznámené aj číslo účtu pre úhradu.

  Výmena medzistienok:
  Včelári, ktorí majú záujem o výmenu medzistienok u pána Daniela Valka – Výrobňa
  medzistienok Belá nad Cirochou, si množstvo a rozmer nahlásia u tajomníka Ing. Stanislava
  Mlynarčíka, e-mailom alebo napísaný údaj v obálke doručia do poštovej schránky. Termín
  nahlásenia množstva a rozmeru medzistienok je do 5.3.2023.
  Výmena medzistienok sa bude konať na parkovisku pri Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
  25.3.2023. Presný čas výmeny vám bude v dostatočnom predstihu spresnený. Podľa
  aktuálnych informácií pán Valko vymieňa množstvo medzistienok len za množstvo
  odovzdaného vosku.

  Objednávka liečiv:
  Liečivá na ošetrenie včelstiev v roku 2023 si včelári objednávajú u svojich dôverníkov a tí
  u tajomníka Ing. Stanislava Mlynarčíka v termíne do 28.2.2023, e-mailom alebo napísaný
  údaj v obálke doručia do poštovej schránky. Finančné prostriedky za liečivá budú vyberané
  v mesiaci marec po doručení cenových ponúk a vybratí dodávateľa.
  Ďalšie informácie o dianí v ZO SZV Banská Štiavnica získate na web. stránke:
  https://www.vcelaribs.sk/

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *