VČS ZO SZV Banská Štiavnica 9.9.2021

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 31.08.2021
Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici
(dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)
Obežník č. 2/2021

Vážené včelárky, včelári
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie sa výbor ZO SZV Banská Štiavnica na svojom
zasadnutí 31.08.2021 rozhodol pripraviť a uskutočniť Výročnú členskú schôdzu v krátkom
čase.

POZVÁNKA:
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu. Výročná členská schôdza
„ ďalej len VČS“ sa bude konať dňa 09. septembra 2021 o 16:00 hod. v priestoroch jedálne
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná. Členovia ZO SZV Banská Štiavnica, ktorí si do dnešného dňa neprevzali vyplatenie dotácií za opeľovaciu činnosť, dotačné prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. za podporný rok 2019/2020 a neuhradili členské do SZV, ZO SZV, RZ SZV BBSK a príspevok do svojpomocného fondu, tak môžu urobiť pred začiatkom VČS a to od 15:00 hod u Mgr. Zuzany Volčkovej. Členovia ZO, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť VČS a nemajú uhradené podlžnosti (členské do SZV, ZO SZV, RZ SZV BBSK a príspevok do svojpomocného fondu) je potrebné aby požiadali známeho člena ZO, ktorý sa VČS zúčastní, aby tieto záležitosti za neho vyrovnal. Výbor ZO SZV Banská Štiavnica nechce pristupovať ku krajnému riešeniu, ktoré je aj v Stanovách SZV. Pri
neuhradení členského ukončí členstvo v SZV.
Návrh programu na VČS

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom VČS
 2. Voľba – mandátovej komisie
 3. návrhovej komisie
 4. overovateľov zápisnice
 1. Hodnotiaca správa za rok 2020
 2. Program činnosti ZO SZV na rok 2021
 3. Správa o hospodárení za rok 2020, stav majetku ZO SZV
  a návrh rozpočtu na rok 2021
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2020
 5. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády SR č. 337/2019 Z. z. a s príručkou pre
  žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii
  a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2020/2021 a pre rok 2021/2022
 6. Oboznámenie členov ZO so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok
  2021/2022 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. a priebeh jej plnenia
 7. Správa o používaných liečivách v roku 2021 – nákup, rozdelenie a spôsob aplikácie
  liečiv
 8. Oboznámenie členov ZO s Vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *